top of page
一般加工用的微型刀具.jpg

公制微型刀具

適用於一般加工的微型刀具

TCS 2-flute

2齒刃方頭迷你刀具,使用公制尺寸,適用於一般加工。

TCS 2-flute.jpg

TCS 4-flute

4齒刃方頭迷你刀具,使用公制尺寸,適用於一般加工。

TCS 4-flute.jpg

TCB 2-flute

2齒刃球頭迷你刀具,使用公制尺寸,適用於一般加工。

TCB 2-flute.jpg

TCC 2-flute

2齒刃圓角迷你刀具,使用公制尺寸,適用於一般加工。

TCC 2-flute.jpg

TCC 4-flute

4齒刃圓角迷你刀具,使用公制尺寸,適用於一般加工。

TCC 4-flute.jpg
bottom of page