top of page
石墨銑削用鍍鉆刀具.jpg

公制石墨用鍍鑽刀具

適用於石墨銑削的鍍鑽刀具 ​

DMR

使用公制尺寸,適用於石墨粗加工的刀具。

DMR.jpg

DMS 2-flute

2齒刃方頭刀具,使用公制尺寸,適用於石墨加工。

DMS 2-flute.jpg

DMS 4-flute

4齒刃方頭刀具,使用公制尺寸,適用於石墨加工。

DMS 4-flute.jpg

DMB 2-flute

2齒刃球頭刀具,使用公制尺寸,適用於石墨加工。

DMB 2-flute.jpg

DMB 4-flute

4齒刃球頭刀具,使用公制尺寸,適用於石墨加工。

DMB 4-flute.jpg

DMC 2-flute

2齒刃圓角刀具,使用公制尺寸,適用於石墨加工。

DMC 2-flute.jpg

DMC 4-flute

4齒刃圓角刀具,使用公制尺寸,適用於石墨加工。

DMC 4-flute.jpg
bottom of page